آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1400-01-15
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1399-08-05
تاریخ شروع جشنواره
1399-12-10
تاریخ پایان جشنواره
1400-02-25                                                   

برگزار کنندگان

سازمان امور دانشجویان
سازمان امور دانشجویان

اداره کل ارشاد استان تهران
اداره کل ارشاد استان تهران

مرکز مشاوره دانشگاه تهران
مرکز مشاوره دانشگاه تهران

کانون دانشجویی همیاران سلامت روان
کانون دانشجویی همیاران سلامت روانتهران

حمایت کنندگان