جهت ثبت نام در این سامانه از کلید صفحه شخصی بالای صفحه اصلی استفاده نمایید.


و جهت شرکت در جشنواره فرم ثبت نام، از طریق منوی ثبت نام/ فرم شرکت در جشنواره اقدام نمایید.