سخنرانان اصلی


- دکتر مجتبی صدیقی؛ معاون دانشجویی و رئیس سازمان دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران

- دکتر احد جاودانی؛ مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران

- دکتر سعید حبیبا؛ معاون دانشجویی دانشگاه تهران

- دکتر منصوره السادات صادقی؛ مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

- حمید پیروی؛ رئیس مرکز مشاوره دانشگاه تهران

- دکتر احمد حاجبی؛ مدیرکل دفتر سلامت روانی-اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی