رئیس جشنواره

- دکتر مجتبی صدیقی؛ معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم


دبیر علمی جشنواره

- خانم دکتر منصوره السادات صادقی

مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


 

 

کمیته علمی جشنواره

- دکتر مجتبی صدیقی

- دکتر سعید حبیبا

- دکتر منصوره السادات صادقی

- دکتر یوسف مقدس تبریزی

- دکتر حمید یعقوبی

- دکتر احمد حاجبی

- دکتر فرهاد طارمیان

- دکتر حمیدرضا حسن آبادی

- حمید پیروی


 

کمیته اجرایی جشنواره

 - دکتر احمد عابدیان

 - مهندس هنگامه صیادی

- دکتر مهتاب رضایی

 - افسانه رضایی