مرکز مشاوره دانشگاه تهران
عضو کمیته برگزاری
دانشگاهی
وب سایت: counseling.ut.ac.ir
پست الکترونیکی: salamatravan [at] ut.ac.ir
تلفن: +98-21-66480366