جهت شرکت در جشنواره فرم ثبت نام را دانلود کرده و پس از تکمیل، از طریق پست الکترونیک salamatravan@ut.ac.ir

 

به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایید.